Zásady zpracování osobních údajů

VYMEZENÍ

Společnost Beskydské uzeniny, as, Příborská 520, 738 26 Frýdek-Místek, IČO: 26790203, chodura@chodura.cz, v rámci své činnosti je správcem osobních údajů.

ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracovávání osobních údajů Zaměstnanci, dodavatel, odběratelů, institucí a úřadů v rozsahu

 • identifikačních údajů,

 • kontaktních údajů,

 • fakturačních údajů,

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje zpracovávají pro účely:

 • Běžný výkon podnikatelské činnosti výrobní a obchodní společnosti

 • K plnění práv a povinností vzniklých z uzavřených kupních smluv

 • Ke komunikaci s Vámi

 • K administrativním účelům jako jsou účetnictví a fakturace

 • Pro potřeby mzdové agendy a ohlašovacích povinností zaměstnavatele0

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje Správce s nikým nesdílí a neposkytuje žádným třetím osobám. 

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje budou zpracovány v tištěné a elektronické podobě. 

BEZPEČNOST OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje skladů na pevných discích zaměstnanců, nejsou uloženy na síti ani cloudech. 

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje budou zpracovány na dobu nezbytně nutnou k produkci, na které byly shromážděny. U osobních údajů na účetních dokladech je doba archivace 10 let od konce účetního období.

BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM

Prostory prostorového správce jsou z bezpečnostních důvodů sledovány kamerovým systémem. Systém provozuje společnost Centr Group Monitoring sro zajišťující bezpečnost. Snímané prostory jsou označeny.

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Právo na přístup k osobním údajům - informace o údajích o zpracování osobních údajů, jejich správnosti a účelnosti zdroje, povaha automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho významem pro rozhodování, které jsou na tomto pracovním místě nebo rozhodnutí, možnosti zásahu právnických osob. Případy, které by znamenaly, že by měly být přijaty, nebo by měly být přijaty. Plánovaná doba, po které budou osobní údaje uloženy, nebo není-li možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby. Existence práva požadovaná od správního oprava nebo výmazu osobních údajů.

Subjektové údaje, které se týkají ochrany osobních údajů. 

Právo žádat vysvětlení a opravu - každý subjekt údajů, který se může rozhodnout, zda se jedná o osobní údaje, které se vztahují k právním předpisům. d) Správnost odstranila takto vzniklý stav, zejména pokud se jedná o blokování, provedení oprav, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Právo na výmaz - údaje o právu na změnu, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje bez zbytečného odkladu.

 • Osobní údaje již nejsou nezbytné pro účely, pro které byly shromáždění nebo jinak zpracovány.

 • Subjektivní údaje o shodě, na základě jejich osobních údajů zpracovány, nejsou žádné další právní důvody pro zpracování.

 • Osobní údaje byly zpracovány protiprávně.

 • Osobní údaje musí být odstraněny.

Právo vznesené námitku - pokud se jedná o osobní údaje uvedené v článku 1 písm. jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k údajům o subjektech. Pokud se jedná o údaje uvedené v čl. 3 odst. 1 písm. 

Právo podat stížnost u dozorového úřadu - údaje o subjektech má právo podat stížnost proti zpracování osobních údajů. Sochora 27, 170 00 Praha 7.